تشریفات عالیجنابان نگین خاورمیانه

اطلاعات وبسایت تشریفات عالیجنابان نگین خاورمیانه

  • تشریفات عالیجنابان نگین خاورمیانه

تشریفات عالیجنابان با تغییر عنوان به تشریفات عالیجنابان نگین خاورمیانه با شماره ثبت ۵۲۴۸۸۹در اداره ثبت شرکتها پس از اخذ مجوزات لازم ثبت و مورد تایید قرار گرفته . فعالیت شرکت تشریفات عالیجنابان نگین خاورمیانه به شرح ذیل می باشد اجاره خودرو شرکت در نمایشگاهای معتبر داخلی و خارجی برپایی مراسمات تشریفاتی همایشها و سمینارها اشپزخانه و کترینگ ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور عالیجنابان برای عالی جنابان

تبلیغات